Diensten

 

ONDERNEMERSADVIES

Als ondernemersadviseur / management consultant geven wij advies op
tal van gebieden die een moderne onderneming kenmerken o.a. :

DGA-ADVIES Een directeur-grootaandeelhouder (DGA) geeft vaak al zijn aandacht aan het tot bloei brengen van zijn onderneming. In de praktijk blijkt vaak dat er te weinig aandacht wordt besteed aan de eigen positie en toekomst. Wij kunnen u daarbij ondersteunen.

OPVOLGING Voor de continuïteit van uw onderneming is het van belang
dat opvolging van bestuurders en/of DGA goed en tijdig is geregeld.
Dit vergt zorgvuldige planning en begeleiding. Wij kunnen u helpen bij het inventariseren van de (on)mogelijkheden en eventueel ondersteunen bij
het vinden van een gekwalificeerde opvolger. 

ADMINISTRATIEVE EN INTERNE ORGANISATIE De ruggengraat van ieder bedrijf is de administratieve en interne organisatie. Dit raakt alle bedrijfsprocessen en bedrijfsonderdelen. Het in kaart brengen van de functies en processen binnen de organisatie schept duidelijkheid voor medewerkers en directie; men weet binnen welke kaders het werk kan worden ingevuld en wie waarvoor verantwoordelijk is. Onze ervaring bij het opzetten en optimaliseren van het management informatiesysteem kan u helpen om uw bedrijf goed te besturen.

FINANCIERINGSVRAAGSTUKKEN Wij helpen bij het doorrekenen van de optimale rendementsverhouding van eigen en vreemd vermogen en de aanpassing van de financieringsstructuur. Ook kunnen wij een rol spelen bij de financiële kwantificering en objectivering van de ondernemingsdoelstellingen en (nieuwe) projecten.

REVITALISERING

Organisaties veranderen geregeld van koers. Soms gedwongen door de omstandigheden en soms uit vrije wil. Bij zulke ingrijpende veranderingen is gedegen onafhankelijk advies wenselijk. FOMAB beschikt over de instrumenten om u te helpen deze koerswijzigingen succesvol te laten verlopen.

​GETRAPTE DIENSTVERLENING: VAN QUICK SCAN TOT COACHING Met behulp van een ‘quick scan’-methode (een organisatie- en omgevinganalyse) brengen we de organisatie in kaart. Zijn zaken als strategie, organisatiestructuur, mensen, middelen en processen op juiste wijze op elkaar afgestemd? Deze gebieden worden door onze experts onderzocht en getoetst. Zo kunnen we de organisatie adviseren over noodzakelijke maatregelen voor de korte termijn, maar ook over structurele oplossingen voor een langere periode. Wij doen dit in een verbeteringsplan. Vervolgens gaan we over tot de implentatie van de adviezen uit het verbeteringsplan. Wij lopen niet weg na een rapport, maar gaan met u aan de slag om de revitalisering tot een succes te maken.
Tot slot blijven wij op afstand betrokken bij uw onderneming door middel van coaching en advisering om van tijd tot tijd de ingezette veranderingen bij te sturen en de koers vast te houden.

QUICK SCAN De oorzaken van teruggang of de voorkoming hiervan sporen wij op via een “quick scan”. Binnen enkele dagen tot enkele weken – afhankelijk van de omvang en complexiteit van de organisatie – houden wij de bindende elementen die bepalend zijn voor het succes van de onderneming tegen het licht. Met onze quick scan geven wij snel inzicht in de aard, ernst en omvang van de situatie. De quick scan dient als startpunt voor het vinden van de oplossingen.

VERBETERINGSPLAN Nadat via een quick scan de problemen in kaart zijn gebracht stellen we in nauw overleg met de directie een verbeteringplan op. Dit plan houdt rekening met de beschikbare tijd, mensen en middelen, maar ook met de urgentie en noodzaak om maatregelen te treffen. Het plan bevat een duidelijke prioriteitstelling en geeft antwoord op de 3W’s: Wie doet Wat en Wanneer.

IMPLEMENTATIE Vervolgens dient het verbeteringsplan op een vakkundige en tactvolle manier te worden uitgevoerd. Belangrijk hierbij is om de noodzaak tot aanpassingen, over te brengen op de medewerkers van de organisatie. Vooral in deze fase weet FOMAB zich te onderscheiden van andere adviseurs door een daadkrachtige aanpak. Advies moet vanaf het papier in de praktijk gebracht worden.

COACHING EN ADVIESERING Na de implementatie is het zaak de weg omhoog vast te houden. Door op gezette tijden met de opdrachtgever de vinger aan de pols te houden en de ontwikkelingen te bespreken kunnen koerswijzigingen tijdig bepaald en ingezet worden.


INTERIM MANAGAMENT

BEGELEIDING
Veranderingen binnen een organisatie vragen om een gedegen begeleiding om zo de onderneming op een bepaalde koers te zetten en te houden. Om de coördinatie zo goed mogelijk te laten verlopen, zetten wij geregeld een interim manager in.
We zorgen ervoor dat uw medewerkers zoveel mogelijk bij het veranderingsproces worden betrokken.Uitgangspunt voor onze interim managers is om zichzelf zo snel mogelijk overbodig te maken door hun kennis over te dragen aan uw mensen.

VERVANGING
Onze interim managers kunnen natuurlijk ook tijdelijk worden ingezet in uw organisatie bij afwezigheid van een medewerker.